Stalregelement

 

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 19.00
Zaterdag 8.00 – 13.00
Zondag gesloten voor lessen

LESSEN / LESKAARTEN

De lessen vinden op vaste uren plaats. Afmelden dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij verzuim af te melden of bij te laat afmelden blijft het lesgeld verschuldigd. Dit geldt ook voor leden die een losse les of privéles rijden.

Wij werken met kwartaalkaarten. Gemiste lessen kunnen bij correct afmelden altijd op een andere dag of tijdstip worden ingehaald, in overleg en binnen het kwartaal. U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen die u mist door afmelden of feestdagen (deze staan vermeld op onze website). Inhalen kan ook vooraf, wanneer u weet dat u later in het kwartaal een les gaat missen.

Bij opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van een maand.

U dient tenminste 15 minuten voor aanvang van uw les aanwezig te zijn, om indien nodig uw paard te (helpen) poetsen en opzadelen. Wij verzoeken U vriendelijk het gebruikte materiaal na gebruik weer netjes op te bergen.

De eigenaar resp. bedrijfsleiding van de manege stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal en het zoekraken van privé-eigendommen. Wij verzoeken iedereen zijn eigendommen na een bezoek aan de manege weer mee naar huis te nemen.

KLEDINGSVOORSCHRIFT

Dragen van correcte rijkleding zoals rijbroek en rijlaarzen of chaps is verplicht (de eerste lessen kan men ipv rijlaarzen nog volstaan met schoenen of laarzen voorzien van een klein hakje en met weinig profiel). Het dragen van een veiligheidscap tijdens het rijden is voor iedereen verplicht. Het dragen van een bodyprotector wordt aangemoedigd, voor kinderen tot 12 jaar en tijdens de springlessen is een bodyprotector verplicht. Dit alles in verband met Uw eigen veiligheid en/of die van Uw kinderen.

OP HET TERREIN/IN DE STALLEN

Wij begrijpen dat op een manege vele plekken zijn te vinden waar het voor kleine (en ook grotere) kinderen leuk spelen is, maar wij hechten er aan hier zeer uitdrukkelijk te vermelden dat tijdens dit spelen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Vandaar dat hiervoor de volgende regels zijn vastgesteld:
a. Het is NIET toegestaan op het terrein te spelen of te rennen. Paarden kunnen schrikken van onverwachte bewegingen en/of lawaai en daardoor zichzelf en/of anderen letsel toebrengen.
Het is NIET toegestaan zich op de hooi/stro/kuilgrasbalen te bevinden.
b. Schades, directe zowel als indirecte, toegebracht aan producten, materieel en/of andere bezittingen van Manege Emmelerbos, veroorzaakt tijdens het spelen of door welke andere activiteiten dan ook, worden in alle gevallen verhaald op de veroorzaker daarvan of, bij minderjarigheid, op zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
c. Manege Emmelerbos sluit in dit verband elke aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade aan (het bezit van) personen die handelen in strijd met deze richtlijnen.

ROKEN

Roken is binnen de gebouwen en buiten op het terrein verboden. Dit i.v.m. brandgevaar en overlast voor andere klanten.

HONDEN

Honden zijn welkom, maar dienen wel aangelijnd te zijn.

OVERIG

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dient men onverwijld de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Het rijden van en het omgaan met paarden en pony’s houdt te allen tijde risico in!

 

Privacy policy


MANEGE EMMELERBOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Manege Emmelerbos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

MANEGE EMMELERBOS
info@manege-emmelerbos.nl
Ton Does 06-14546533
Debbie Does 06-26468815

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het samenstellen van een nieuwsbrief;
• Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
• Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
• Het sturen van (digitale)post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:


• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Bankgegevens
• Medische gegevens van ruiter(s)

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Ons softwareprogramma Manegeplan
• Verzending magazine Manegeruiter

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en / of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen


Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn


De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld;
• Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
• We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.